Råvarucertifikat

Råvarucertifikat är börsnoterade värdepapper som är kopplade till utvecklingen av en underliggande råvara. Råvarucertifikat handlas på samma sätt som aktier.

Så här fungerar råvarucertifikat

Råvarucertifikaten följer prisutvecklingen på råvarorna. Med Handelsbankens råvarucertifikat kan man få avkastning både vid stigande och fallande råvarupriser. Normalt ger råvarucertifikaten avkastning när marknaden stiger. När marknaden faller ger ett certifikat som heter BEAR en positiv avkastning och tvärtom. Om råvarumarknaden går åt fel håll, det vill säga i motsats till placerarens förväntningar, är avkastningen negativ.

Vårt utbud

Varje certifikat har en egen handelskod på börsen. Råvarucertifikatet på guld heter KULTA H. KULTA visar att certifikatet är kopplat till guldpriset. H betyder att certifikatet är utgivet av Handelsbanken.

Råvara Råvarucertifikat Basvaluta* Marknadens inriktning
Basmetaller PERUSMET H USD Upp
Energi ENERGIA H USD Upp
Livsmedel ELINTARV H USD Upp
Ädelmetaller JALOMET H USD Upp
Guld KULTA H USD Upp
Silver HOPEA H USD Upp
Koppar KUPARI H USD Upp
Nickel NIKKELI H USD Upp
El SAHKO H EUR Upp
Koppar BEAR KUPARI X1 H USD Ner
El BEAR SAHKO X1 H EUR Ner

* Basvaluta är den valuta certifikatets värde huvudsakligen är kopplat till.

Så handlar du

Man köper och säljer råvarucertifikaten lika enkelt som man handlar aktier hos sin bank eller mäklare. Handelsbanken har åtagit sig att notera köp- och försäljningskurser för råvarucertifikat under normala förhållanden. Vid handeln debiteras oftast vanligt courtage. Du behöver ett värdeandelskonto för att handla.

Så här gör du: Spara och placera > Lämna värdepappersorder > Lista alla värdepapper. Välj värdepappersslag "certifikat".

» Logga in 

Administrationsavgift

I certifikaten finns en administrationsavgift, på samma sätt som fonder har en förvaltningsavgift. Administrationsavgiften skiljer sig åt mellan de olika certifikaten. Den uppgår till 0,6-0,7 procent och dras automatiskt ur certifikatets värde varje dag. Exempelvis, i ett råvarucertifikat som kostar 10 euro blir administrationsavgiften 6 cent per år, eller 0,00017 cent per dag. Certifikatet kommer alltså automatiskt falla från 10 euro till 9,99983 euro efter en dag, om marknaden är oförändrad.

Ränta

Handelsbankens råvarucertifikat följer råvarupriserna via så kallade terminskontrakt. Det medför att råvarucertifikatets värde förändras med en räntekomponent varje dag. Räntekomponenten beräknas som bankernas referensränta i respektive valuta minus 0,25 procentenheter, och kan därför under vissa marknadsförhållanden vara negativ. Räntekomponenten kan ha en stor inverkan på den långsiktiga avkastningen i råvarucertifikaten. Räntekomponenten för varje certifikat framgår av Slutliga villkor för respektive certifikat.

Risker

Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med råvarucertifikat. Marknadsrisk dvs. att råvarupriset går åt fel håll, det vill säga i motsats till ens förväntningar och man förlorar pengar. Motpartsrisk som betyder emittentens förmåga att sköta sina förpliktelser. Likviditetsrisk eller svårigheter att handla i certifikaten beroende på bristande likviditet eller ålagda restriktioner i marknaden. Även tekniska fel kan störa handeln. Valutarisk på de certifikat där råvaran prissätts i dollar. För ytterligare information se Slutliga Villkor för respektive råvarucertifikat.

Vill du placera i råvaror med Bull & Bear? Gå vidare här